Referat Generalforsamling

Rødovre, den 26. september 2017

 

Referat fra RSIK´s Generalforsamling mandag den 25. september 2017 i Rødovre Skøjte Arena – Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre, klublokalet kl. 18.30.

 

Referent: Annelise Hansen – 15 deltagere inkl. Bestyrelsen

Dagsorden:

1)Valg af dirigent

2)Bestyrelsens beretning

3)Fremlæggelse af regnskab

4)Valg af formand

5)Valg af øvrig bestyrelse

6)Indkomne forslag, herunder Vedtægtsændringer

7)Eventuelt

 

Referat:

 

Ad 1) Velkomst ved formand Torben Bergholt – dagsorden + regnskab omdelt – bestyrelsen foreslår Jan Maribo som dirigent – Jan vælges.

Dirigenten takkede for valget.

Jan konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var i orden med opslag via RSIK´s hjemmeside + med opslag i Arenaen og ingen af de fremmødte havde kommentarer til dagsordenen, som blev oplæst.

 

Ad 2) Torben Bergholt fremlagde beretningen fra bestyrelsen fra ishockeyafdelingen – fortsat god økonomisk balance i klubben, de indkomne midler bliver brugt på medlemmerne, men der sørges fortsat for at være en egenkapital til imødegåelse af evt. uforudsete udgifter/manglende indtægter. Igen i år er RSIK kommet ud med et overskud på omkring 7.000 kr. Formanden takkede kassereren for godt arbejde, der er styr på økonomien.

Formanden efterlyste personer som kan tage sig af vores hjemmeside – platformen er på plads, men der mangler mandskab til at tage arbejdet med den daglige/løbende drift af siden på www.rsik.dk .

Det blev oplyst at kunstens beretning for året kan læses på deres hjemmeside www.rsik-kunst.dk .

Beretningen for ishockeydelen blev godkendt.

 

Ad 3) Annelise Hansen fremlagde som kasserer ikke det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab. Der var i stedet for udarbejdet en ”Pixie” udgave af regnskabet som blev gennemgået – driftsudgifter og indtægter for det reviderede regnskab 2016/17 samt budgettet for samme periode og budgettet for den nye sæson 2017/18 var opstillet og grupperet lidt anderledes end det reviderede regnskab. Såfremt nogen efterfølgende ønskede det kunne aktiver og passiver gennemgås. Dette var der ikke ønske om (Pixie udgaven er vedhæftet).

Pixie udgaven blev modtaget godt og var mere forståelig for ikke regnskabskyndige/interesserede personer.

Tilfredshed fra kassereren igen i år, som kunne fortælle at resultatet viste et lille overskud på 7.000 kr. – der er en omsætning i klubben på omkring 3 mio. kr. Egenkapitalen har lige rundet ½ mio. kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4) Formand Torben Bergholt ønsker genvalg – valgt for 2 år.

 

Ad 5) Af den øvrige bestyrelse der var på valg:

Bestyrelsesmedlem Hanne Olsen

Bestyrelsesmedlem Morten Folmer-Petersen

Bestyrelsesmedlem Ulrik Kruse

 

Alle ønsker genvalg og vælges for 2 år.

 

Bestyrelsen for RSIK for sæson 2017/18 er herefter som følger:

Formand Torben Bergholt

Næstformand (og rep. fra kunsten) Marianne Eilertsen

Kasserer Annelise Hansen

Bestyrelsesmedlem fra ishockey Hanne Olsen

Bestyrelsesmedlem fra ishockey Morten Folmer-Petersen

Bestyrelsesmedlem fra ishockey Claus Amondsen

Bestyrelsesmedlem fra ishockey Ulrik Kruse

Bestyrelsesmedlem fra ishockey Johnnie Gregersen

Bestyrelsesmedlem fra ishockey Stig Pærregaard

Bestyrelsesmedlem fra ishockey Camilla Rørth

Bestyrelsesmedlem fra kunsten Nicolaj Hansen

 

Ad 6) Ingen indkomne forslag.

 

Ad 7) Det blev oplyst at der er udsigt til is i Arenaen i april – maj – juni 2018 – der er efter forlydende budgetlagt med dette fra Rødovre Kommunes side. Det er muligvis en udløber af at der afholdes VM i Danmark til næste år og Rødovre er på ”stand by” som ishockeyhal til et af de udenlandske deltagende hold.

Om is i hal 2 også er omfattet er uvist på nuværende tidspunkt.

Om DSU´s 3 ugers forsommerkursus i maj 18 kommer til at ske i Rødovre er endnu uvist, men hal 2 er nævnt som en mulighed.

 

Tak til dirigenten.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30

 

Rødovre Ishockey Klub

Rødovre Parkvej 425

2610 Rødovre

E-mail: rsik@rsik.dk

Copyright @ All Rights Reserved